Hãy còn bán tín bán nghi,
Chưa đem vô dạ, chưa ghi vô lòng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001