Giang sơn một cảnh đèo bòng,
Nước non gởi chữ tương phùng cho nhau.
Trời cao bể rộng sông sâu,
Càng giàu ngày tháng, càng lâu nghĩa tình.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001