Gia bần trí tuệ không bần,
Gia bần trí tuệ tảo tần của ra.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001