Giấu đầu lại hở cánh tay,
Thà rằng thú thực con này cho xong.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001