Gió thổi liu riu, chín chiều ruột thắt,
Làm chi chộ chắc thêm thương.
Tưởng là tóc vấn tơ vương,
Không hay bên bạn sớm đường vợ con.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001