Gió thổi hiu hiu, chín chiều ruột thắt,
Nhìn sao phương bắc, nước mắt chảy bên đông.
Ai bày chi chuyện vợ vợ chồng chồng,
Khiến em phải chịu nặng lòng tư lương.
- Mây tạnh sao thưa, anh xem trời chưa sáng,
Nghe lời em than oán, anh không đặng lại gần,
Khiến cho gan dạ không dần mà đau.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001