Gió giục nhành sung, nhành tùng rang rảng,
Anh muốn giục cái nhân tình, bảng lảng tại em.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001