Gió đưa trăng, là trăng không đưa gió,
Quạt nọ đưa đèn, đèn có đưa ai.
Lời thị phi, gác để ngoài tai,
Đừng đem vô dạ mà sai lời nguyền.
Dần dà bóng ngả trăng nghiêng,
Trăm vui về bạn, ngàn phiền về ta.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001