Gió đưa trái mướp toòng teng,
Lấy chồng phù thuỷ, cộc cheng ngầy ngà.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001