Gió đưa bụi chuối sau hè,
Đã lăm le cô chị, lại muốn dò dè cô em.


Khảo dị:
Gió đưa buồng chuối sau hè,
Đã lăm le cô chị, lại muốn dò dè cô em.
Nguồn: Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006