Giày ban bóng loáng nuột nà,
Khăn xếp chữ nhật, quần là nếp tư.
Áo hàng lụa tốt toàn tơ,
Gấm lam hoa bạc cho vừa ý anh.


Khảo dị:
Giày ban bóng láng nuột nà,
Khăn xếp chữ nhất, quần là nếp tư.
Áo hàng lụa tốt toàn tơ,
Gấm lam hoa bạc cho vừa ý anh.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002