Giày ban bóng loáng nuột nà,
Khăn xếp chữ nhật, quần là nếp tư.
Áo hàng lục tốt toàn tơ,
Gấm lam hoa bạc cho vừa ý anh.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001