Gởi thơ chắc chắn chi thơ,
Hai ta tốt đợi tốt chờ thì nên.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001