Gối rơm theo phận gối rơm,
Ai cho dưới thấp mà chờm lên cao.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001