Gặp nhau giữa đường vắng thì chào,
Gặp nhau giữa chợ lao xao xin đừng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001