Gặp anh giữa đỗi đường trơn,
Lấy chi mà trả công ơn anh chừ.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001