Gần chùa phong cảnh mọi đàng,
Ở gần thợ nhuộm vẻ vang mọi mầu.
Tay cầm sợi chỉ cái kim,
Tay cầm thước lụa đi tìm thợ may.


Khảo dị:
Gần chùa phong cảnh mọi đàng,
Ở gần thợ nhuộm vẻ vang muôn mầu.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001