Gần chùa gọi Bụt bằng anh,
Thấy Bụt hiền lành bế Bụt đi chơi.


Khảo dị:
Gần chùa gọi Bụt anh,
Trông thấy Bụt lành cõng Bụt đi chơi.
Gần chùa gọi Bụt bằng anh,
Thấy Bụt hiền lành, gọi Bụt bằng em.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001