Gạo đâu mà nấu nồi mười,
Tiền đâu mà cưới được người làng Khoai.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001