Em về thưa với mẹ cha,
Mua gỗ sông Bứa làm nhà sông Thao.
Nước sông Thao biết bao giờ cạn,
Núi Ba Vì biết vạn nào cây,
Em hiền lấy được anh đây.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001