Em toan tát bể cấy cần,
Em toan đánh trúc trồng sân nhà chàng.
Vì đâu duyên phận lỡ làng,
Để cho cành bạc lá vàng xa nhau.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)