Em tham nơi quần rộng áo dài,
Nên em phải vác hai vai hai cày.
Em về em lấy anh đây,
Hai vai hai cây anh lại vác cho.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001