Em thương, em những khóc thầm,
Nhớ nơi chàng ngủ, chàng nằm sao yên.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001