Em thì đi cấy lấy công
Để anh nhổ mạ tiền chung một lòi
Đem về cho bác mẹ coi
Làm con phải thế em ơi


Khảo dị:
Em thì đi cấy lấy công
Để anh nhổ mạ tiền chung một lòi
Đem về cho bác mẹ xơi
Làm con phải thế em ơi
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001