- Em sinh con gái hay trai?
Con trai làm cậu thủ mai cho làng.
Con gái cho học nghề đan,
Đan sảo đan sọt cho đoàn dân công.
Dân công đắp đập khơi sông,
Lấy nước về đồng nuôi lúa mùa chiêm...

Vợ tôi tủm tỉm cười duyên:
- Sông ngòi anh nghĩ liên miên suốt ngày!


Bài ca dao này viết về thời kỳ chống Mỹ ở Hà Nội.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002