Em nghe tin anh có vợ rồi,
Dù gan vàng dạ sắt, dám đứng ngồi với anh.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001