Em mất chồng em chả có lo,
Sợ anh mất vợ, nằm co một mình.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001