Em lập cảnh trồng ba,
Anh ra tay vun cây quén cội.
Nay chừ trông cho cây tốt lá xanh,
Chàng chơi cho thoả chí, úa lá lọi cành thì thôi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001