Em không tham giàu phụ khó cũng nỏ tham sang
Cơ chi tham sang phụ khó, thì em đã kết đôi nơi khác nỏ đợi chàng làm chi


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001