Em không tham dù ngô khăn nhiễu các thầy,
Chỉ tham người nón lá quai mây thiệt lòng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001