Em gặp anh đây, người đã nên người,
Miệng nói môi cười, duyên thắm tình thâm.
Muốn vô gá nghĩa sắt cầm,
Sợ e chĩnh một lại lầm gáo đôi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001