Em có chồng, em tưởng nghĩa chồng,
Nghĩa qua em tưởng mặn nồng vào đâu?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001