Em buồn vì đã lỡ duyên,
Anh buồn vì chẳng được yên gia đình.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001