Em đừng cậy sắc, khoe hay,
Khéo thay nồi thủng về tay thợ hàn.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001