Em đây không thiếu chi nơi màn loan chiếu sạch
Nỏ thiếu chi nơi kẹp sách vào ra
Trời kia đã định đôi ta
Khó thời chịu khó, khiến xa sao đành


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001