Dầu mà cha mẹ không dung,
Ðè chai, nhỏ nhựa, em cùng lăn vô.


Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009