Con vua lấy thằng bán than,
Nó đưa lên ngàn cũng phải đi theo.
Con quan đô đốc, đô đài,
Lấy thằng thuyền chài cũng phải luỵ mui.


Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970