Con cua không sợ, anh sợ con còng,
Dao phay anh không sợ, chỉ sợ gái hai lòng hại anh.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)