Con ơi gia cảnh mình nghèo,
Ham chi vợ đẹp vợ giàu cho nó khinh.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975