Con đê ngăn lũ sóng Hồng,
Khỏi vào tàn phá ruộng đồng quê ta.
Mồ hôi nước mắt ông cha,
Đê này trao lại cho ta giữ gìn.
Súng ta trực suốt ngày đêm,
Bao nhiêu lửa giận gửi viên đạn này.
Thịt ta đây, xương ta đây,
Đem ra giữ vững đê này cũng đem.


Bài ca dao này viết về thời kỳ chống Mỹ ở Hà Nội.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002