Chuông khánh còn chẳng ăn ai,
Nữa là mảnh chĩnh vứt ngoài bụi tre.