Chim quyên xuống suối tha mồi,
Thấy em lao khổ, anh ngồi sao yên.


Khảo dị:
Chim quyên xuống đất tha mồi,
Thấy em cực khổ anh đứng ngồi không yên.
Nguồn:
1. Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009
2. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)