Chợ Diễn một tháng sáu phiên,
Bưởi Vàng trái ngọt ai quên nhớ về.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002