Chợ Bưởi một tháng sáu phiên,
Rủ nhau đi chợ nên duyên đèo bòng.
Ngày tư, ngày chín em mong,
Buồng cau, con lợn bận lòng anh lo.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002