Chợ Đông Ba gác ra ngoài giại,
Cầu Trường Tiền đúc lại xi-moong.
Ơi người lỡ giận chồng con,
Về đây gá nghĩa vuông tròn cùng ta.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975