Chồng một bên, vợ một bên,
Con trâu đi trước ngó nghiêng cặp sừng.
Phải trâu thấy chuyện lạ lùng,
Đi cày cũng phải vợ chồng có đôi?
Nước non lửa bỏng trâu ơi!
Căm thù giặc Mỹ ai người ngồi yên.


Bài ca dao này nói về chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ ở Hà Nội.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002