Chưa chi anh đã vội về
Ðã đi, đừng vội, vội về, đừng đi


Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009