Chém cha những đứa sang giàu,
Cậy thần, cậy thế cúi đầu nịnh Tây.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)