Chàng về thiếp cũng xin theo,
Qua sông nỉ nước, qua đèo nỉ non.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)