Củ lang Đống Ngỗ,
Đỗ phụng Đồng Đinh.
Chàng bòn thiếp mót,
Để chung một gùi.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004