Cởi cái thương cắt cái nhớ trả phắt cho rồi,
Bao nhiêu lời nói những hồi,
Bỏ vô nồi nấu sôi rồi đổ đi.


Khảo dị:
Cởi cái thương trả phắt, cắt cái nhớ cho rồi,
Bao nhiêu lời nói những hồi,
Bỏ vô nồi nấu sôi rồi đổ đi.
Nguồn:
1. Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009
2. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)